Stowarzyszenie LO

110 lat LO

Matura 2018

Rekrutacja 2017/2018

Regulamin rekrutacji 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas I
w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu
w roku szkolnym 2017/2018

plik PDF - pobierz

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
    postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
    2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
    i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
    (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).

2. Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia
    13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
    i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
    publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
    na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół
    podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

 

§1 
Informacje wstępne

1. W roku szkolnym 2017/2018 nabór do szkoły przeprowadzany jest za pomocą elektronicznego
    systemu naboru.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja
    rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej w szczególności należy:
    1) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły;
    2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
        kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
    3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
        nieprzyjętych do szkoły;
    4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
    postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
    uczęszcza do szkoły.

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
    przechowane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
    wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
    wyrokiem.


§2 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podpisanego przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów oraz - jeśli dotyczy - dokumentów określonych w §3 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 lit. a-d niniejszego regulaminu.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym drukuje wniosek z elektronicznego systemu naboru.
Od 19 maja
do 19 czerwca
2017 r.
Od 14 lipca
do 18 lipca
2017 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru następujących dokumentów (oryginały lub poświadczone kopie zgodnie z art. 20t ust. 3-5 ustawy o systemie oświaty):
 • świadectwa ukończenia gimnazjum
     (oryginał lub poświadczona kopia),
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
     gimnazjalnego (oryginał lub poświadczona kopia),
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
     ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu
     laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
     wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
Od 23 czerwca
do 27 czerwca
2017 r.
----------
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 6 lipca
2017 r.
Do 10 sierpnia
2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 7 lipca
2017 r.
11 sierpnia
2017 r.
5 Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Osoby przyjęte do I LO im. M. Kopernika w Żywcu zobowiązane są dostarczyć dodatkowo:
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie:
     imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • wypełnioną deklarację wyboru drugiego języka obcego
     pobraną ze strony szkoły (www.lo-zywiec.pl) - pobierz.
Od 7 lipca
do 13 lipca
2017 r. 
Do 14 sierpnia
2017 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 14 lipca 2017 r. Do 16 sierpnia
2017 r.
7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie po
podaniu do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym –
najpóźniej do
17 lipca 2017 r.
Niezwłocznie po
podaniu do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
w postępowaniu
rekrutacyjnym –
najpóźniej do
18 sierpnia 2017 r.


§3 
Kryteria rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
    postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
    2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz
        z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod
        uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału:
        • klasa A (mat-ang-inf): język polski, matematyka, informatyka, język obcy
        • klasa B (uniwersytecka matematyczna): język polski, matematyka, fizyka, język obcy
        • klasa C (biologiczno-chemiczna): język polski, matematyka, biologia, chemia
        • klasa D (biologiczno-chemiczna): język polski, matematyka, biologia, chemia
        • klasa E (humanistyczna): język polski, matematyka, historia, język obcy
        • klasa F (prawna): język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
        • klasa G (architektoniczna; mat-geo-ang): język polski, matematyka, geografia, język obcy
    3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
    4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
        a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
            w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
            organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
            szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
            tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
            o których mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty,
        b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
            w szczególności w formie wolontariatu.

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
    o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do
    wyczerpania planowanego limitu miejsc (minimum 30 miejsc w każdym oddziale).

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
    rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
    z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
    na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
    publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
    lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim
    etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
    w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
    1) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie
        oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
        jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
        objęcie kandydata pieczą zastępczą (wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość);

        Spełnianie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się:
        a) oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
        b) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność,
            orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem
            równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
            zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
        c) prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu
            oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
            dziecka wspólnie z jego rodzicem,
        d) dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
            9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
    2) kandydaci spełniający kryteria ustalone przez szkołę w kolejności: wyższa średnia z przedmiotów
        obowiązkowych, wyższa ocena zachowania, wyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu
        gimnazjalnego.


§4
Dokumenty

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły dostarcza:
    1) wniosek o przyjęcie do szkoły;
    2) świadectwo ukończenia szkoły;
    3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
    4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
        lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
        (jeśli dotyczy);
    5) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy);
    6) dokumenty określone w §3 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 lit. b-d niniejszego regulaminu (jeśli dotyczy);
    7) 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia,
        adres zamieszkania);
    8) wypełnioną deklarację wyboru drugiego języka obcego pobraną ze strony szkoły
        (www.lo-zywiec.pl) - pobierz.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
    kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane
    także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą
    kandydat ukończył.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 6, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
    kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane
    także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
    za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
    klauzuli następującej treści:
    „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
    Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 

§5
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Kryterium – świadectwo:
    1) język polski (maksymalnie 18 punktów);
        a) celujący – 18 punktów,
        b) bardzo dobry – 17 punktów,
        c) dobry – 14 punktów,
        d) dostateczny – 8 punktów,
        e) dopuszczający – 2 punkty.
    2) matematyka – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 18 punktów);
    3) pierwsze wybrane zajęcie edukacyjne – jak w przypadku języka polskiego
        (maksymalnie 18 punktów);
    4) drugie wybrane zajęcie edukacyjne – jak w przypadku języka polskiego
        (maksymalnie 18 punktów);
    5) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
    6) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
        w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
        organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
        szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu
        laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których
        mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty:
        a) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
            kuratorów oświaty:
            • finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
            • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
            • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
        b) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
            turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
            • finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
               nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
            • laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
               nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
            • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
               nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
        c) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
            kuratora oświaty:
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
              – 7 punktów
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
              – 5 punktów
            • uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
            • uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
            • uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
        d) w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
            lub wojewódzkim:
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
               artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
               artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
            • uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
               artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
            • uzyskanie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
            • uzyskanie tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
            • uzyskanie tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 punkty
        e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 6 lit. a-d,
            artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
            działające na terenie szkoły, na szczeblu:
            • międzynarodowym – 4 punkty
            • krajowym – 3 punkty
            • wojewódzkim – 2 punkty
            • powiatowym – 1 punkt
        W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
        wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
        wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za
        najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów
        możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
    7) aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
        wolontariatu – 3 punkty.

2. Kryterium – egzamin gimnazjalny:
    1) język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
    2) historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
        (maksymalnie 20 punktów);
    3) matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
    4) przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
    5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
        (maksymalnie 20 punktów);

3. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200 punktów.
 

§6
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
    na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty
    oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,
    geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1) język polski (maksymalnie 20 punktów):
        a) celujący – 20 punktów,
        b) bardzo dobry – 18 punktów,
        c) dobry – 13 punktów,
        d) dostateczny – 8 punktów,
        e) dopuszczający – 2 punkty
    2) matematyka – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 20 punktów);
    3) historia i wiedza o społeczeństwie – jak w przypadku języka polskiego
        (maksymalnie 20 punktów);
        Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
    4) biologii, chemii, fizyki i geografii – jak w przypadku języka polskiego (maksymalnie 20 punktów);
        Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
    5) język obcy nowożytny (maksymalnie 20 punktów):
        a) celujący – 20 punktów,
        b) bardzo dobry – 18 punktów,
        c) dobry – 13 punktów,
        d) dostateczny – 8 punktów,
        e) dopuszczający – 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
    egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2
    i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w §7 ust. 1
    niniejszego regulaminu, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć
    edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
    gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
    obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
    oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
    ukończenia gimnazjum:
    1) celujący – 20 punktów;
    2) bardzo dobry – 18 punktów;
    3) dobry – 13 punktów;
    4) dostateczny – 8 punktów;
    5) dopuszczający – 2 punkty.
 

§7
Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
    komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
    w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
    uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora szkoły
    odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


§8
Informacje dodatkowe

1. Język polski, język obcy nowożytny, matematyka mogą być realizowane w kl. I – III na poziomie
    rozszerzonym równolegle z poziomem podstawowym – w zależności od wybranej klasy.

2. W zakresie rozszerzonym od kl. II realizuje się przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie,
    geografia, fizyka (po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym)
    – w zależności od wybranej klasy.

3. Biologia i chemia na poziomie rozszerzonym w klasie biologiczno-chemicznej będzie realizowana
    od II półrocza klasy pierwszej po zrealizowaniu poziomu podstawowego w I półroczu.

4. W planowanych oddziałach pierwszym językiem obcym będzie język angielski, drugim językiem
    obcym będzie do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański.

5. Wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat w deklaracji pobranej ze strony internetowej
    szkoły (www.lo-zywiec.pl) - pobierz, podając dwa języki z 1. i 2. preferencji.

6. W miarę możliwości organizacyjnych dyrekcja umożliwi uczniowi naukę drugiego języka obcego
    wskazanego w 1. preferencji. Jednocześnie (w razie trudności organizacyjnych) zastrzega sobie
    możliwość przydzielenia uczniowi języka obcego z 2. preferencji.

Migawki

Licznik

5127983
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
Poprzedni miesiąc:
Od 1 marca 2014:
169
141
4475
169
10112
5127983

Twoje IP: 3.237.31.191
Dziś jest: 01-10-2023